Telefon  +48 788 505 504

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka prywatności strony internetowej www.palteo.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej działającej pod adresem www.palteo.pl ma charakter wyłącznie informacyjny. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora strony internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w ramach niniejszej strony internetowej plików cookies i narzędzi analitycznych. 

Administratorem danych
osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej działającej pod
adresem www.palteo.pl jest PALTEO Sp. z o.o. z siedzibą w (38-100) Strzyżowie przy
ul. Niemcewicza 9, KRS: 0000784732, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe przetwarzane
są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Korzystanie
ze strony internetowej www.palteo.pl jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej jest
dobrowolne, z zastrzeżeniem skierowania zapytania, przedstawienia ewentualnej
oferty w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku konieczne.
Każdorazowo zakres danych wymaganych do celów kontaktowych podany jest a
stronie internetowej.

Administrator jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

 1. przetwarzane
  zgodnie z prawem;
 2. zbierane
  dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie
  poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane
  w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 5. przetwarzane
  w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
  ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
  przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich
  środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

II.Podstawy przetwarzania danych

 

Administrator
jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony
jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

III.Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

 

Każdorazowo cel, podstawa,
okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika strony internetowej
działającej pod adresem www.palteo.pl

 

Administrator może
przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 

 1. kontaktowych – imię i adres poczty elektronicznej oraz telefon przechowuje się do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 2. marketingu bezpośredniego – adres poczty elektronicznej przechowuje się przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

IV. Odbiorcy danych

 

Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej działającej pod adresem
www.palteo.pl, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych. 

Dane osobowe Użytkowników strony internetowej mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. IV. Odbiorcy danych pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania Administratora na rzecz Użytkowników;
 2. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Użytkowników i uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu Administratora czynności, tj.:
 3. podwykonawcom Administratora wspierającym go w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klientów/Użytkowników, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;
 4. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych dla Administratora;
 5. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 6. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, medyczną, podatkową, rachunkową;
 7. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

 

Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

 

 

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.  Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe

Ponadto, w razie
podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na stronie internetowej www.paryzanka.eu.

VI. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Administrator nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności – odbiorców i użytkowników list e-mailingowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do wysyłania informacji o Administratorze oraz materiałów marketingowych i promocyjnych. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez stronę internetową Administratora bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

VII. Pliki Cookies

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania przez odwiedzających stronę internetową w następujących celach:

 1. zapamiętania
  zalogowania – sesja trwa do zamknięcia
  przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany;
 2. zapamiętania
  preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu);
 3. uzyskiwania
  informacji dotyczących aktywności Użytkownika – o odwiedzanych przez niego
  podstronach, jak również interesujących go produktach (przeglądanych,
  wyszukiwanych/filtrowanych, dodawanych do porównywarki, schowka i koszyka).

Ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę internetową.

Administrator może korzystać w ramach strony internetowej działającej pod adresem www.palteo.eu z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google oraz z usług Facebook Pixel, Brand 24, SoTrender oraz Senuto. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (uniemożliwiają identyfikację osoby), do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących stronę internetową oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

VIII. Zabezpieczenia

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zabezpiecza dane
osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed nieuprawnionym dostępem.

 

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PALTEO Sp. z o.o. z siedzibą w (38-100) Strzyżowie przy ul. Niemcewicza 9, KRS: 0000784732, zwana dalej: „Administratorem”, z którą zawarli Państwo umowę kupna sprzedaży, dokonali zamówienia towaru, bądź której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Dane kontaktowe do Administratora: 38-100 Strzyżów, ul. Niemcewicza 9.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonywania umowy zawieranej z Administratorem, jak i w związku z wzajemnymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy i świadczonych przez Administratora usług (dochodzenia roszczeń reklamacyjnych i gwarancyjnych), tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
  2. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązków: rachunkowości, przechowywania dokumentacji dla potrzeb skarbowych, dokumentowania warunków zawartych umów na potrzeby podatkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. c) RODO;
  4. udostępniania informacji handlowych w odniesieniu do produktów i usług Administratora, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. profilowania dla celów marketingowych i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. administracji wewnętrznej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawnienia karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat, w przypadku potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.
 5. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m. in. wiadomości e-mail lub SMS.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3) powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, uprawnionym do odbioru Państwa danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów, kontraktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności Administratora, to jest:
  1. usługodawcom, którzy wykonują usługi w imieniu lub na rzecz Administratora;
  2. niezależnym agentom, partnerom bankowym i handlowym, podmiotom świadczącym usługi: księgowe, przewozowe i kurierskie, z którymi łączy Administratora współpraca;
  3. niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: prawnicy,
  4. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 3) powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków publicznych związanych z udokumentowaniem zawarcia umowy w aspekcie cywilnym i podatkowym (to jest uznania wydatku za koszt podatkowy, prawa do odliczenia podatku VAT) oraz rachunkowości.
 11. W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w sprawach wykonywania praw o jakich mowa w pkt 5) można kontaktować się wysyłając wiadomość z dopiskiem „Dane osobowe” na adres: 38-100 Strzyżów, ul. Niemcewicza 9.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z późn. zm.), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.